Положення

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                      Розпорядження голови
                                                     райдержадміністрації 
                                                                   01 листопада 2017 року № 470
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг при  
Оратівській районній державній адміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг при Оратівській райдержадміністрації (далі Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в районі як постійно діючий робочий орган при Оратівській районній державній адміністрації. 
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою райдержадміністрації.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр.
4. Основними завданнями Центру є:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Центри, утворені райдержадміністраціями, на основі узгоджених рішень можуть забезпечувати також надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою  райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. У центрі за рішенням органу (посадової особи), що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.
7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
7.1. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікацій (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.
8. Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» адміністратор сектору Центру надання адміністративних послуг забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи сектору надання адмінпослуг, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
- складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
13. Адміністратор має право:
- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;
- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
- порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
14. З метою здійснення матеріально-технічного забезпечення та відповідальність за організацію діяльності Центру покладається на голову райдержадміністрації, на першого заступника голови райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.
15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
- здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
- організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
-  координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
- організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
- сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові  райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
-  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
-  може здійснювати функції адміністратора;
- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.
16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах району за рішенням голови райдержадміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою  райдержадміністрації.
18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.
У центрах, утворених при районних держадміністраціях, час прийому суб’єктів звернень не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день.
В інших центрах – не менш, як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.
У територіальних підрозділах центру та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому субєктів звернень визначається органом (посадовою особою), що утворив центр. При цьому, прийом субєктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.
За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, час прийому субєктів звернень може бути збільшено.
19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.