Положення

                                                            
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
17 липня 2020 № 117
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг 
Оратівської районної державної адміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом, утвореним при Оратівській районній державній адміністрації (далі – Центр), з метою забезпечення надання адміністративних послуг. 
2. Рішення про утворення, ліквідацію чи реорганізацію Центру приймається головою Оратівської районної державної адміністрації, а також підконтрольний Міністерству юстиції України, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, іншим центральним органам виконавчої влади.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голів Вінницької обласної державної адміністрації та Оратівської районної державної адміністрації, а також цим Положенням. 
4. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру, як постійно діючого робочого органу Оратівської районної державної адміністрації покладається на відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Оратівської районної державної адміністрації (далі – Відділ). Центр очолює начальник відділу. 
5. Основними завданнями Центру є:
5.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернення.
5.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
5.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Оратівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Центр, утворений Оратівською районною державною адміністрацією, на основі узгоджених рішень, може забезпечувати також надання інших адміністративних послуг облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
7. У Центрі за рішенням голови Оратівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Оратівською районною державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
9. Центр повинен бути обладнаний у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням голови Оратівської районної державної адміністрації, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.
10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора, посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Оратівської районної державної адміністрації.
12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
13. Основними завданнями адміністратора є:
13.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
13.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
13.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
13.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
13.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
13.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13.7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
13.8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
14. Адміністратор має право:
14.1. Безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
14.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.
14.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.
14.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративних послуг.
14.5. Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
15.1. Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру.
15.2. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру.
15.3. Координує діяльність адміністратора, контролює якість та своєчасність виконання ним обов’язків.
15.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.
15.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Оратівської районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру.
15.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора.
15.7. Може здійснювати функції адміністратора.
15.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах району за рішенням голови Оратівської районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який затверджений розпорядженням голови Оратівської районної державної адміністрації.
18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр і становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.
19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                       І. ЛЯСКОВСЬКА