Регламент

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                    Розпорядження голови
                                                  райдержадміністрації
                                                                  01 листопада 2017 року № 471
 
 
РЕГЛАМЕНТ
 Центру надання адміністративних послуг 
при Оратівській районній державній адміністрації
 
 І. Загальні положення
1. Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг при Оратівській  районній  державній адміністрації (далі – Центр), зокрема, порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.
3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».
4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:
- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
- стабільності;
- рівності перед законом;
- відкритості та прозорості;
- оперативності та своєчасності;
-  доступності інформації про надання адміністративних послуг;
- захищеності персональних даних;
- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
-  неупередженості й справедливості;
- доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.
 
                ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр
5. Центр розміщується  у приміщенні, яке знаходиться у центральній частині селища, села,   є зручним  для суб’єктів звернення місцем. На вході будівлі розміщається інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи. 
 
6. Графік роботи Центру затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації  відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».   
7. Вхід до Центру облаштовується пандусами для осіб із обмеженими фізичними можливостями та у разі потреби зручними сходами з поручнями. 
8. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини та розміщується на першому поверсі. 
У відкритій частині Центру здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Відповідно до цього  Центр облаштовується наступним чином:
- сектор прийому облаштовується столами для оформлення документів при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру;
- сектор інформування, у якому здійснюється ознайомлення   суб’єктів
звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У цьому секторі розміщуються відповідні інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Сектор облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій,  яка розміщується на видному та  доступному місці;
- сектор очікування, у якому створюються умови для очікування черги для подачі та отримання необхідних документів. У секторі встановлюється не менше 10 місць: стільців, крісел, тощо. За потреби сектор обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають  вади зору. Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали; 
- сектор обслуговування, у якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення, утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Робоче місце працівників сектору має інформаційну табличку із зазначенням номера робочого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів.
Площа секторів очікування та обслуговування має бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.
Загальна площа секторів очікування та обслуговування має бути не меншою 50 кв. метрів.
Закрита зона призначається виключно для опрацювання документів,
пошти, збереження документів, справ, журналів і т.д.
          9. У приміщенні Центру на інформаційних стендах  розміщується інформація про:
- найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення); номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту, електронної пошти;
- графік роботи Центру та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення) ; дні роботи та прийомні години, вихідні дні;
- перелік адміністративних послуг, які надаються  через Центр та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення) відповідні  інформаційні картки адміністративних послуг;
- терміни надання адміністративних послуг;
- бланки заяв та інших документів, необхідних для  звернення за отриманням адміністративних послуг, а також   зразки їх заповнення;
- платіжні  реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
- супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;
          - порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через Центр, та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення),  а також рішень, дій та бездіяльності працівників Центру;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні   телефони, адресу електронної пошти;
- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);
- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);
- Положення про Центр;
-  Регламент Центру.
10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр,  розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. 
11. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг,
розміщуються у секторі інформування  та мають вільний доступ.
12. Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, яка зазначена у пункті 9 цього Регламенту та відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.  
13. Інформація, яка розміщується у приміщенні Центру та на інформаційних ресурсах, веб-сайті повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті, має бути зручною для пошуку та копіювання.
14. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
15. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у Центрі у спосіб, аналогічний до способу звернення. 
16.  На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.
   
ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг
17. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
18. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг.
19. Райдержадміністрація, а також керівник Центру можуть  вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг .
20. У разі внесення змін до законодавства щодо надання  адміністративної послуги, суб’єкт її надання  своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення  змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.
 
 
ІV. Інформування та консультування  суб’єктів звернення про надання адміністративних послуг
21. Допомогу суб’єктам звернень у Центрі надає адміністратор:
- за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції Центру;
- консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
-  надає іншу інформацію та допомогу, що  необхідні суб’єктам звернення, перед прийомом в суб’єктів надання адміністративних послуг.
 
 
 
 
 
 V. Керування чергою у Центрі
22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговуван-  ня суб’єктів звернень у Центрі вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.
23. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).
24. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день та час).  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті районної державної адміністрації. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. Попередній запис анулюється в разі запізнення суб’єкта звернень на прийом до адміністратора протягом трьох годин. 
25. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.
 
VІ. Прийняття заяви та інших документів у Центрі
26. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги, (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (далі вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі або його територіальних підрозділах, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення).
27. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформляються адміністратором сектору забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг  та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.
Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.
28. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення) особисто або через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.
29. У разі, коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення,  до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження.
30. Адміністратор перевіряє відповідність вхідного  пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустив  неточності або помилки під час  заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкту звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в  їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакета документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
31. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
32. Адміністратор складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї у двох примірниках. 
33. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.
34. Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також  спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та /або електронній формі.
35. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. 
36. У разі, коли вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення,  адміністратор не пізніше наступного робочого  дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 
37. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги), та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
38. При реєстрації вхідного пакета з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакета документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
39. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакета документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).
40. У випадку неусунення  суб’єктом звернення недоліків вхідного пакета документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.
41. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.
42.  Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли  адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги. 
 
VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)
43. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги після отримання вхідного пакета документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакета документів вносяться адміністратором до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.
44. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом отримання останнім у Центрі пакета документів або в інший спосіб.
45. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та /або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім суб’єктам надання адміністративних послуг. Зведення матеріалів справи здійснюється суб’єктом надання адміністративної послуги, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.
46. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги  зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
47. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
48. Суб’єкт надання  адміністративної   послуги зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.
49. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.
50. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
-  своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
- надавати інформацію на усний або письмовий запит, (в т.ч. шляхом надсилання на адресу електронної пошти), адміністратора Центру про  хід  розгляду справи. 
У разі виявлення факту  порушення вимог законодавства щодо  розгляду справи (строків надання адміністративної послуги, тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника Центру.
51. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, суб’єкт надання адміністративної послуги повинен врахувати, чи може отримання від   суб’єкта  звернення  додаткових    пояснень,    інформації,  документів    позитивно вплинути   на    зміст    цього   рішення, та   відповідно – забезпечити право суб’єкта  звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове  витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.
 
VІII. Передача результатів надання адміністративних послуг
суб’єкту звернення
52. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та передати його до  Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.
53.  Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє  про результат надання адміністративної  послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в  описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
54. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (в тому числі його представникові (законному представникові) у разі  пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його  повноваження,  або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається у матеріалах справи.
55. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його не отримання в Центрі протягом двох місяців, відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається для архівного зберігання.
56. У разі, коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду  справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі),  негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
57. Факт отримання підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманні повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у Центрі у паперовій та/або електронній формі.
58. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратор і керівник Центру.
59. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній  (відскановані документи) формі, зокрема  заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені райдержадміністрацією, як органом, що утворив Центр, зберігаються у Центрі.
 Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.
 
                    ІХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг
60. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).
61. Скарга, яка подається до Центру, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.
62. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.
63. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також інформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.
64. У Центрі облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.
 
 
 
Х. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших 
працівників Центру
65. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
66. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
67. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є посадова особа, яка призначає  керівника Центру на посаду.
68. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник Центру має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.
69. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників Центру.