Інші органи влади

Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від    “_23__”__березня______2011 р.                                           №_101_

 

Про внесення змін до регламенту

районної державної адміністрації

          Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 1 вересня 2008 року № 345 “Про внесення змін до регламенту обласної державної адміністрації” та у зв’язку із внесеними змінами  до   штатного розпису  апарату райдержадміністрації:

           1. Внести зміни до регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 жовтня 2008 року № 557 «Про  внесення змін до регламенту районної державної адміністрації» , виклавши його в новій  редакції, що додається.                                    

           2. Контроль  за дотриманням регламенту покласти на першого заступника голови,   заступників голови,  керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.                                      

Голова районної державної

         адміністрації                                                      Галина КИРИЛЕНКО

 

         

ЗАТВЕРДЖЕНО           Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23.03.2011  № 101

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Регламент районної державної адміністрації (далі – регламент)  регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної  адміністрації (далі – райдержадміністрація), зокрема визначає організацію роботи апарату райдержадміністрації і механізми його  взаємодії із структурними підрозділами, регулює порядок  правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічногозабезпечення діяльності райдержадміністрації, встановлює режим її роботи.

2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції та  повноважень, делегованих районною радою, здійснюється головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату,  відділами  і секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами, службами і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення її діяльності здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступниками голови,   (далі – заступники голови)керівником апарату, іншими посадовими особами  райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

- функцій і повноважень;

- структурних підрозділів райдержадміністрації,  діяльність яких коорди-нуватиметься та контролюватиметься;

- територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  щодо координації їх діяльності, сприяння виконанню покладених на них завдань;

- виконавчих комітетів місцевих рад щодо спрямування та контролю їх діяльності.

Голова райдержадміністрації визначає також порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників,   керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються  їх керівниками, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), начальником відділу правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи  та звітність райдержадміністрації

6. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою узгодженої діяльності керівництва райдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації.

7. Основна діяльність райдержадміністрації проводиться за  річними, квартальними та місячними   планами, які затверджуються розпорядженнями її голови, а  оперативна – за тижневими планами-календарями, які погоджує голова райдержадміністрації.

8. Плани роботи формуються  за пропозиціями керівництва райдерж-адміністрації, керівників її структурних підрозділів, відділів та секторів апарату. Пропозиції до планів роботи, погоджені із відповідними заступниками голови, керівником апарату  райдержадміністрації, подаються керівниками структурних підрозділів до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації для узагальнення.

9. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує проекти річного, квартального і місячного планів роботи та після відповідного узгодження подає  на розгляд та затвердження голови райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного року, кварталу, місяця, а тижневого плану-календаря - щоп’ятниці.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

10. Річний, квартальний та місячний плани роботи райдержадміністрації у триденний  термін після їх затвердження надсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації  керівництву райдержадміністрації, начальникам відділів і секторів апарату та керівникам структурних підрозділів райдерж-адміністрації.

11. Організацію контролю за виконанням планів роботи райдерж-адміністрації здійснюють заступники голови,  керівник апарату райдержадміністрації  (відповідно до розподілу обов'язків). Загальний контроль щодо  виконання планів роботи забезпечує  керівник апарату райдержадміністрації, а аналіз їх виконання проводить відділ організаційної роботи апарату райдерж-адміністрації.

 12. Плани роботи райдержадміністрації повинні передбачати  заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України,  Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (далі – акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм,  повноважень, делегованих районною радою.

До планів роботи  включаються:

- заходи з актуальних питань  соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонування   господарського комплексу та  соціальної сфери,  діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, наданих їм законом;

- розгляд діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- перелік нормативно-правових актів, розпоряджень голів облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,  хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за участю її керівництва.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ відповідного структурного підрозділу.

13. Додаткові (позапланові) питання включаються до  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови. З плану роботи райдержадміністрації виключається питання  за рішенням  її голови на підставі доповідної записки заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації   (відповідно до розподілу обов'язків).

14. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації, відділів та секторів апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними (місячними) планами, що затверджуються заступниками голови,  керівником апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи відділів та секторів апарату райдержадміністрації встановлює  керівник апарату райдержадміністрації.

15. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється заступниками голови,  керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Функції та організація роботи апарату райдержадміністрації

16. Апарат райдержадміністрації відповідно до визначених завдань:

опрацьовує  проекти розпоряджень та доручень голови райдерж-адміністрації, інші документи, які надходять до райдержадміністрації, готує щодо них   відповідні  матеріали;

готує аналітичні, інформаційні, методичні та довідкові матеріали, а також розпорядчі документи  з організаційних, кадрових та інших питань;   

здійснює спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного та суспільно-політичного стану в районі,  розробляє та вносить відповідні   пропозиції з цих питань;

організовує за дорученням голови райдержадміністрації перевірки виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну  та   практичну допомогу її посадовим особам  щодо правильного застосування актів законодавства;

організовує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, розробляє пропозиції щодо поглиблення взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування;

здійснює заходи та готує документи щодо кадрового призначення і звільнення,  ведення обліку кадрів, формування кадрового резерву та організації роботи з ним, а також контролю за дотриманням Закону України “Про державну службу”;

здійснює контроль за своєчасним інформуванням вищестоящих органів влади щодо реалізації актів законодавства, а також щодо виконання  розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації;

веде загальне діловодство та контроль за проходженням вхідної та вихідної документації;

організовує особистий прийом  громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених в них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них;

забезпечує дотримання режиму секретності та вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

організовує прийом-передачу інформації засобами електронного зв'язку;

здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації;

виконує  відповідно до цього регламенту інші функції.

17. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та з виконавчим апаратом районної ради.

18. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього регламенту та положення, що затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 Режим роботи апарату районної державної адміністрації

19.  Апарат райдержадміністрації працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 го­дини, перерва на обід - з 12 до 13 години. Вихідні - субота, неділя. 20. Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійснюється у відділі правового і  кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації за табелями встановленої форми, що подаються дофінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації.

21. Чергування в приміщенні райдержадміністрації здійснюється відповідальними працівниками у приймальні голови райдержадміністрації відповідальними черговими з 12  до 13  години.

22. Винесення майна з будинку райдержадміністрації, перенесення його з
однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу фінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівника­ми, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збере­ження і правильність користування майном.

Кадрова робота

      23. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

      24. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністрації річним  планом, який  передбачає  здійснення  заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

      25. Організацію  кадрової  роботи  в  апараті  райдержадміністрації  здійснює відділ правового і кадрового забезпечення, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

      Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення  та  врахування  можливостей працівників, найбільш повне застосування їх  здібностей,  розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професій-ному зростанні.

      26. Прийняття   на  державну службу до  райдержадміністрації  здійснює-ться  в  установленому   законодавством порядку.    

      Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на  посади, що   не  віднесені  до  категорій  посад  державних службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до законодавства.

      27. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

      28. У райдержадміністрації,  її структурних підрозділах створюється  у  порядку,  передбаченому  Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів   України   від   28   лютого  2001  року  № 199,  резерв кадрів,  який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами,  зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

      29. З метою здійснення регулярного контролю  за  проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у  райдержадміністрації   проводяться в установленому законодавством  порядку  атестація  та  щорічна  оцінка  виконання державними службовцями покладе-них на них завдань і обов'язків.

      30. Райдержадміністрація   розглядає  і   вносить в установленому  порядку  пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату  і структурних   підрозділів   райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   що належать до сфери її управління.

      31. На    кожного    прийнятого   на   роботу   до   райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

      32. Відповідальність   за    проведення    кадрової    роботи покладається  на  голову,  керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

Організація роботи з документами

        33. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153.

Інструкція з діловодства в райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

34. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечує-ться загальним відділом та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

Облік, ознайомлення та зберігання документів з грифом “Для службового користування” здійснюється  загальним відділом.           

Робота з таємними документами ведеться головним спеціалістом з мобілізаційної та  режимно-секретної  роботи апарату райдержадміністрації у визначеному відповідним законодавством порядку.       

35. Ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, інструкціями відповідних міністерств і відомств, цим регламентом та власними інструктивними документами.

36. Відповідальність за  стан діловодства в апараті райдержадміністрації несе  керівник апарату райдержадміністрації, а в  структурних підрозділах, відділах  райдержадміністрації – їх керівники. 

37. В апараті райдержадміністрації використовується комп’ютерна форма реєстрації документів, крім цього застосовуються реєстраційно-контрольні картки.

38. Кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, реєструється в загальному відділі апарату райдержадміністрації в день її надходження. Попередній розгляд вхідних документів та  їх відбір для розгляду керівництвом здійснює начальник загального відділу. Документи подаються на розгляд керівництву в день їх надходження, а термінові – негайно.

39. Документи, що надходять із Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та  інших органів виконавчої влади, а також найважливіші документи з принципових питань діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування розглядаються головою райдержадміністрації.

40. Подання документів на розгляд голови райдержадміністрації здійснюється начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.

41. Голова райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис.

42. Розглянуті головою райдержадміністрації акти Президента України, Кабінету Міністрів України, доручення Прем’єр-міністра України, звернення комітетів Верховної Ради України, доручення, розпорядження голови облдерж-адміністрації, а також звернення і запити народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що потребують взяття на контроль, передаються загальним відділом апарату райдержадміністрації до відділу контролю апарату райдержадміністрації.

43. Оригінали, зареєстрованих вхідних  документів, передаються виконавцям і повертаються разом із матеріалами про їх виконання до загального відділу апарату райдержадміністрації.

44. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців несе загальний відділ апарату райдержадміністрації.

45. Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням керівництва райдержадміністрації в структурних підрозділах або в апараті райдержадміністрації.

         46. Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.

         47. Відповіді на вхідні документи реєструються у встановленому порядку.

         48. Копіювання документів здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації. Тираж копій документів визначаються замовниками. Замовлення реєструються у журналі обліку копіювання документів.

         Оригінали документів після виготовлення з них копій повертаються за належністю.       

49. Діяльність райдержадміністрації щодо реалізації нагородної політики здійснюється відповідно до Закону України “Про державні нагороди в Україні” та інших нормативно-правових актів з цього питання.  

Підготовку та оформленнядокументів про нагородження здійснює відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

50. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка. Відповідальними за зберігання та законність використання гербової печатки є голова райдержадміністрації, а за його дорученням –  керівник апарату райдержадміністрації.

51. Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

Організація контролю за  виконанням документів

         52. Контроль за виконанням  здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

         Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства,  дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями   голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

        Контроль за    виконанням    завдань,    визначених    актами законодавства,     дорученнями  Прем'єр-міністра  України, розпорядженнями  голів облдерж-адміністрації та  райдержадміністрації,  а  також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і звернень   народних  депутатів  України, депутатів  місцевих  рад здійснюється відділом контролю апарату райдержадміністрації, за  розглядом звернень  громадян – відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації,  а  інших  документів – загальним відділом  апарату райдержадміністрації.

     53. Для  здійснення   контролю  за  виконанням актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації розробляється  у разі потреби план контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що  відповідають  за   організацію   виконання окремих   завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи  з  організації  і контролю за  виконанням  у цілому.  План  контролю затверджує  керівник апарату райдержадміністрації.

     54. Контроль  за  виконанням актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації, райдержадміні-страції, розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

     аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

    систематичного аналізу  статистичних та  інших  даних, що характеризують стан виконання документів;

     проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

     розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників, керівника апарату.

      55. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків   подаються   голові райдержадміністрації  або  його заступникам (відповідно до розподілу обов'язків), керівнику апарату  не пізніше ніж  за 10  днів  до  закінчення строку,  визначеного   актом законодавства,  дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації або планом контролю.

       За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації або  його  заступник (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівник апарату  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

       56. Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання документів, що подається  обласній державній адміністрації, іншим органам виконавчої  влади  вищого   рівня,  підписує голова райдержадміністрації.

      Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншого документа,  що підтверджує його  виконання,  за  письмовою  згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату.

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

     57. Райдержадміністрація  організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого  прийому громадян,  покладається  на  відділ правового  і  кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

     Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14   квітня  1997  р.  N  348.

     58. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    райдержадміністрації або його заступниками (відповідно  до   розподілу   обов'язків),  керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення   громадян   готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарат.

     59. Особистий прийом громадян проводить  голова райдержадміністрації, заступники голови,  керівник апарату, керівники структурних   підрозділів райдержадміністрації  згідно  з графіком,  який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

     Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

     Відділ правового і  кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, що  відповідає  за  роботу  із  зверненнями  громадян,  аналізує щоквартальну  роботу  з  розгляду   таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Організація правового забезпечення діяльності  райдержадміністрації

     60. Правове забезпечення  діяльності райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної  допомоги з  правових  питань  здійснює відділ  правовогоі   кадрового забезпечення.

     Відділ підпорядковується  голові, а  з питань організації    роботи   апарату   райдержадміністрації,  керівнику апарату райдержадміністрації.

     61. У  своїй   діяльності відділ правового і  кадрового забезпечення керуєть-ся Конституцією  та законами України,  а також указами Президента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції   і законів України,  та розпорядженнями голів облдержадміністрації і   райдержадміністрації.

     62. Основними завданнями відділу правового  і   кадрового забезпечення є:

       правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

     організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і  неухильне додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

      підготовка інформаційних, довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

     63. Відділ правового  і   кадрового забезпечення відповідно до покладених  на   нього завдань:

     забезпечує відповідність   законодавству  проектів   розпоряджень   голови    райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдерж-адміністрації;

     проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та   подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;

     визначає, які розпорядження голови  райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

     надає методичну   допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених на них  завдань і функціональних обов'язків;

     представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

     виконує інші  функції  з  правового  забезпечення  діяльності райдерж-адміністрації  відповідно до цього Регламенту та положення про відділ правового  і  кадрового забезпечення, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

64. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії з визначенням їх завдань, функцій та персонального складу.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

65. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності та підготовки відповідних рекомендацій,  пропозицій для прийняття розпоряджень голови райдержадміністрації  утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія).

66.  До складу колегії райдержадміністрації входять голова райдерж-адміністрації (голова колегії), його заступники, а також можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  посадові особи органів місцевого самоврядування за їх згодою, а за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

67. Кількісний та персональний склад колегії визначається та затверджується головою райдержадміністрації.

68. У своїй роботі колегія керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року         № 1569, цим регламентом та відповідним положенням про колегію райдержадміністрації.

69. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів і проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, а позачергові - у міру потреби.

70. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю  голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головую-чого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання   відповідного розпорядження або доручення.

71. Організаційне та технічне забезпечення засідань колегії здійснює апарат райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

         72. Голова, заступники голови,   керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів  райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції.

      Щопонеділка головою райдержадміністрації з 8-ої години проводяться наради з заступниками голови, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації о 10-й годині – заступниками голови, керівником апарату  райдержадміністрації з керівниками підпорядкованих управлінь, відділів, інших структурних підрозділів (при потребі) з 11-ої години – в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

     План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

     Організація проведення   нарад у голови райдержадміністрації,його заступників, керівника апарату райдержадміністраціїпокладається на  апарат  або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

     73. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

     74. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк.

     Наради під головуванням голови районної державної адміністрації протоколюються відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації, крім оперативних нарад з заступниками голови райдержадміністрації.

      У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

     Протокол наради підписує головуючий.

     75. За  результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

      76. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена  головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови райдержадміністрації

     77. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства,  доручень  Прем'єр-міністра  України, за  власною ініціативою  видає  одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

     78. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти  розпоряджень) готують структурні  підрозділи райдержадміністрації.

     79. У разі коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

     80. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із    заінтересованими    структурними   підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

      Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  та інші органи виходячи  із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

      Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих    структурних  підрозділів райдержадміністрації,  її апарату  та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

     Заінтересовані структурні  підрозділи  райдержадміністрації,   її  апарату  та  інші  територіальні органи міністерств, центральних органів виконавчої влади  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

     Проекти погоджуються   шляхом  їх  візування  керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів,  заступниками   голови   та  керівником апарату  райдержадміністрації. При  цьому  зазначається посада, ініціали  і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження,  а також дата візування.

     Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що розробляються на   виконання  актів  законодавства  та доручень Прем'єр-міністра України,  погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

     Якщо заінтересовані структурні  підрозділи райдержадміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження   у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект вважається   погодженим   без зауважень.

     За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи  райдержадміністрації, її апарату, інші територіальні органи міністерств, центральних органів виконавчої влади, що:

     погодили проект розпорядження без зауважень;

     висловили зауваження  та   пропозиції,  враховані головним розробником;

     висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним розробником;

     не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

     Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

     Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

     81. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу  райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

     82. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток   3),   що   повинна   містити   необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

     До пояснювальної записки у  разі потреби  можуть  додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

     Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

     Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи або з інших організаційних питань.

     Подання пояснювальної  записки   до   проектів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим.

     83. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів   розпоряджень  додається порівняльна  таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

     84. У  разі  проведення  публічного обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

     85. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.

     Нормативні положення   та   завдання   суб'єктам   відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

     У проекті  розпорядження  можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

     Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району в разі потреби попередньо обговорюються  на засіданнях колегії райдержадміністрації.

     86. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний  розробник  проводить  аналіз  його регуляторного  впливу  відповідно до вимог Закону України "Про засади  державної  регуляторної  політики у сфері господарської діяльності"  за Методикою  проведення  аналізу  впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

     Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:

     копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення  апеляційної регуляторної комісії про  задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

     копію повідомлення про оприлюднення проекту.

     87. Підготовлений  проект розпорядження  підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами,  передбаченими пунктами 80-86 цього Регламенту.

     За дорученням  голови  райдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та  у  разі  потреби здійснюється редагування його тексту.

     Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

     88. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій експертизі у відділі правового  і   кадрового забезпечення.

      У разі коли  проект  розпорядження  подано  апарату  райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ правового  і  кадрового забезпечення доповідає про це  керівнику апарату райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

     Відділ правового і  кадрового забезпечення опрацьовує  поданий проект  розпорядження, зокрема  проводить його правову експертизу, вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також  у  разі  потреби редагує проект розпорядження.

      Відділ правового і  кадрового забезпечення під час проведення правової експертизи:

     перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції   та законам України, іншим актам законодавства;

     оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання проблеми;

     перевіряє проект   розпорядження  на  відповідність  вимогам, встановленим  цим  Регламентом, а також  повноту  погодження  із заінтересованими органами.

     У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ правового і   кадрового забезпечення готує зауваження  до такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, відділ правового  і  кадрового забезпечення готує висновок (додаток 6).

     Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові  акти, подається  для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

     89. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

     90. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдерж-адміністрації,  які  здійснювали його опрацювання (в обов'язковому  порядку  начальникомвідділу правового і  кадрового забезпечення,апарату райдержадміністрації  першим заступником     голови  або  заступником  голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку), та передається  керівникові апарату райдержадміністрації.

     91. Розпорядження голови  райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності. Розпорядження доводя-ться до їх виконавців, а у разі потреби –  оприлюднюються.

     Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у районному управлінні юстиції  згідно  з   Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та   контролю, що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  р.  № 731.

     Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

     Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та  обов'язків  громадян або мають загальний характер, підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

     Додатки до  розпоряджень  голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником   апарату райдержадміністрації, у разі їх затвердження розпорядженням голови райдержадміністрації підпис керівника  апарату районної державної адміністрації не ставиться.

     Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціям і  посадовим особам   згідно   з розрахунком   розсилання  та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

     Головний розробник  забезпечує  відповідно  до  вимог  Закону України  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері господарської діяльності" здійснення  відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

     92. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких           верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного,  соціального,  культурного  розвитку,  а  також  має важливе соціально-економічне значення для його розвитку,  може  бути винесений   для   публічного   обговорення   на  будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

     93. Рішення про проведення публічного  обговорення проекту розпорядження  приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного   розробника   або   за  власною ініціативою.

     Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження   повинна  містити  обґрунтування  необхідності обговорення  та   інформацію  про  джерела  фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

     Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками   заінтересованих   структурних  підрозділів райдержадміні-страції чи її апарату або іншими органами.

     До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

     У плані проведення публічного обговорення зазначається:

     які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь  в обговоренні;

     яких результатів необхідно досягти;

     які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

     строк проведення обговорення.

     Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб,  передбаченими  статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

     94. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

     Публічне обговорення   проекту  розпорядження  проводиться з урахуванням   положень   Порядку   проведення    консультацій    з громадськістю  з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378.

     95. Пропозиції та зауваження,   що   надійшли  у  процесі публічного   обговорення  проекту  розпорядження,  розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються  під  час доопрацювання проекту.

     Доопрацювання проекту розпорядження за  результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення  такого  проекту  до  райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

 

     96. Взаємовідносини  райдержадміністрації  з  іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного   виконання   покладених  на  райдержадміністрацію завдань.

     Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядування делегованих  повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

     97. Райдержадміністрація готує  та  подає  зауваження  і пропозиції  з  питань  розвитку відповідних адміністративно-територіальних  одиниць  до  проектів    актів законодавства, які розробляються іншими органами.

     З метою   врахування  громадської  думки  щодо  проекту  акта законодавства  з    питань   розвитку конкретної адміністративно-територіальної  одиниці,  що  надійшов від  інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ДОДАТОК 1

                                                                     до регламенту районної

                                                                     державної адміністрації

                              

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено __________________________________

                                                 (найменування структурного

___________________________________________________________

      підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

___________________________________________________________

(підстава для розроблення)

     та погоджено:

     без зауважень

     _____________________             __________________________

           (посада)                                        (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які враховано

     _____________________             __________________________

           (посада)                                        (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які враховано частково

     _____________________             __________________________

           (посада)                                         (ініціали та прізвище)

 

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які не враховано

     _____________________             __________________________

           (посада)                                         (ініціали та прізвище)

 

     Структурні підрозділи рацдержадміністрації, її апарату, інші   органи,   які   відповідно   до   пункту   ____  Регламенту райдержадміністрації,  затвердженого   розпорядженням голови райдержадміністрації   від   ____________ N ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: ______________________     ______________     _________________________

(найменування посади                (підпис)                     (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним

розробником)_____ ____________ 20___ р.

                                                                                      ДОДАТОК 2

                                                                              до регламенту районної

                                                                            державної адміністрації

                                           

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

     щодо проекту розпорядження ______________________________________

                                                                                        (назва)

 

     1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпозпорядження до якої висловлено заува-ження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропози-ції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу іншого

органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обгрунтовані причини відхилення зауваження (пропозиції) головним розробником

 

 

______________________  ______________   _________________________

(найменування посади               (підпис)               (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним

розробником)

 

 

 _____ ______________ 20___ р.

 

 

                       

                                                                                      ДОДАТОК 3

                                                                              до регламенту районної

                                                                            державної адміністрації  

      

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

     до  проекту  розпорядження     ______________________________

                                                                                       (назва)

     1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

     Зазначається підстава розроблення проекту  розпорядження  (на виконання акта законодавства,  доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на  розв'язання  якої  спрямовується  розпорядження,  і причини її виникнення,  наводяться  дані,   що   підтверджують   необхідність правового врегулювання питання.

 

     2. Мета і шляхи її досягнення

 

     Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

     3. Правові аспекти

 

     Зазначаються правові     підстави     розроблення     проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів,  що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин.

 

     Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а також  завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень.

 

     У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

     4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

     Наводяться фінансово-економічне бґрунтування  проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо.

 

     Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

     5. Позиція заінтересованих органів

 

     Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

     Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену  з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті   головним   розробником   заходи,   спрямовані   на   пошук взаємоприйнятного    рішення,    врегулювання   спірної   позиції, зазначається,  чи  проводилися  переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

     6. Регіональний аспект

 

     Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної     одиниці,    зазначається,    чи враховують  положення  проекту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті.

 

     7. Громадське обговорення

 

     Наводяться результати      проведених      консультацій    з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень,  а  також  способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

     Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

     8. Прогноз результатів

 

     Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо).  Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки.

 

______________________  ______________   _________________________

(найменування посади       (підпис)       (ініціали та прізвище)

керівника структурного

 підрозділу, іншого

органу, що є головним

    розробником)

 _____ ______________ 20___ р.

                                                                                    ДОДАТОК 4

                                                                              до регламенту районної

                                                                              державної адміністрації                            

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

 

     до проекту розпорядження        ____________________________________

                                                                                       (назва)

Зміст положення

чинного розпорядження

Зміст відповідного положення

проекту розпорядження

 

_____________________    ______________     _________________________

(найменування посади                (підпис)                     (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним

розробником)

_______ _______________20 ____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ДОДАТОК 5

                                                                              до регламенту районної

                                                                              державної адміністрації                                                                                          

                         _________________________________________

                           (найменування структурного підрозділу,

                         іншого органу, що є головним розробником)

 

 

     Відповідно до   Регламенту  _____________  райдержадміністрації,

затвердженого розпорядженням   голови  від  _______  N   _____, повертаємо проект розпорядження __________________________________

                                                                 (назва)

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

 

Додаток: на _____ арк.

______________________  ______________      _________________________

(керівник апарату)             (підпис)                   (ініціали та прізвище)

 

 

_____ _____________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ДОДАТОК 6

                                                                         до регламенту районної

                                                                         державної адміністрації                                                                                         

                                       

ВИСНОВОК

 

 відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

 

до проекту розпорядження _________________________________________

                                                                                        (назва)

 

     Проект розпорядження розроблено _____________________________

                                                                             (найменування структурного

__________________________________________________________________

      підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

     1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:

 

     1) ___________________________________________________________             (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

___________________________________________________________

             розпорядженням голови райдержадміністрації)

     2) __________________________________________________________

              (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються

___________________________________________________________

              недоліки, зокрема логічні та змістові)

     2. Узагальнений висновок _________________________________________

                                                         (наводиться узагальнений висновок та

___________________________________________________________

 пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

___________________________________________________________

    прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу

       правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

     Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

______________________          ______________   _________________________

(найменування посади                    (підпис)                      (ім'я та прізвище)

працівника відділу правового

та кадрового забезпечення)

______________________         ______________   _________________________

(керівник відділу правового           (підпис)                      (ім'я та прізвище)

та кадрового забезпечення

       відділу)

 

 

___ ____________ 20___ р.