Громадська Рада

 

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                


                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від “____”____________2011 р.                                           №____

 

 

Про громадську раду при

районній державній адміністрації

 

       Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення відкритості та прозорості в діяльності цих органів:

       1.  Затвердити склад громадської ради при райдержадміністрації в новій редакції, що додається.

       2.  Затвердити  положення про громадську раду райдержадміністрації, що додається.

       3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 7 листопада 2007 року № 508 «Про внесення змін до   розпорядження   голови   райдержадміністрації   від  3  червня  2005  року № 177».

       4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Давиденка О.П.

 

Голова районної державної

адміністрації                                                            Галина КИРИЛЕНКО

 

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО       

                                                                    Розпорядження голови

                                                                   райдержадміністрації                                                                                     від

                                                    

 

СКЛАД

громадської ради при  районній державній адміністрації

 

Бикова

Ніна Степанівна

-

голова районної ради організації ветеранів України

 

Булаївський

Федір Петрович

-

голова райкому профспілки працівників агропромислового комплексу

 

Демченко

Микола Борисович

-

голова спілки автоперевізників Оратівського району

 

Ліванська

Тетяна Володимирівна

 

-

голова координаційної ради профспілок району, голова профспілки працівників культури району

 

Наконечний

Володимир Григорович

 

-

голова районної ради голів профкомів працівників установ охорони здоров’я району

 

Мацюк

Ярослав Володимирович

-

благочинний УПЦ КП с.Якимівка

 

 

Монастирський

Петро Михайлович

 

-

настоятель УПЦ с.Новоживотів

Паланська

Зіна Семенівна

-

голова районної ради профспілки працівників освіти району

 

Перепьолкін

Сергій Васильович

-

голова районної організації Українського товариства мисливців та рибалок

 

Підгаєвський

Анатолій Захарович

-

голова районної організації Всеукраїнського громадського об’єднання «Антикримінальний вибір»

 

Попов

Ігор Михайлович

-

настоятель РКЦ смт Оратів

 

 

Руденко

Іван Васильович

-

голова районної спілки ветеранів Афганістану

 

Руденко

Олена Іванівна

-

голова районної громадської організації «Повір у себе, Оратівчане»

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Розпорядження голови

                                                          райдержадміністрації

                                                          від

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при  районній державній адміністрації

 

       1. Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при районній державній адміністрації з метою здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

       2.  У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, Порядком проведення консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, розпорядженням голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

       3.  Основними завданням громадської ради є:

       -  створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

       -  здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

       -  сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

       4.  Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

       - готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

       - готує та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

       -  подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

       - проводить громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

       -  здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

       -  інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання через засоби масової інформації.

       -  збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

       5.  Громадська рада має право:

       - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

       -  залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

       - отримувати в установленому порядку від органу інформацію, необхідну для своєї роботи;

       - отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

       -  проводити конференції, збори.

       Члени громадської ради мають право доступу в установленому прядку до приміщень, в яких розміщений орган.

       6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

       7.  Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

       Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

       Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

       До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

       Членство в громадській раді є індивідуальний.

       8.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

       Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

       Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

       Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

       9.  Голова громадської ради:

       -  організовує діяльність громадської ради;

       -   скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

       -   підписує документи від імені громадської ради;

       -  представляє громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

       -  може брати участь у засіданнях колегії органу.

       10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

       -  засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів;

       -  засідання громадської ради проводяться відкрито;

       -  у засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу;

       -  за запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

       11.  Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні;

       -  рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду органом.

       12.  Для організаційного забезпечення  своєї роботи громадська рада може утворювати робочий орган – секретаріат.

       -  порядок роботи секретаріату визначається громадською радою.